Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ
на „NV SPORT & RELAX“
към  Договор  за  предоставяне  на  услуги

I.    ДЕФИНИЦИИ
1.    Следните изрази ще имат значението, определено в настоящите Общи условия, освен ако текстът не изисква друго:
2.    Доставчика на услуга/Доставчика –  еднолично дружество с ограничена отговорност „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС“ ЕООД;
3.    Потребител/Посетител/Клиент – всяко лице, което потребява предлаганата от Доставчика услуга след извършена регистрация по реда на настоящите Общи условия и закупена абонаментна карта за предлаганата услуга на място, в обекта на Доставчика;
4.    Поръчка – всяка отделна отправена до Доставчика на услуга заявка от Потребител за закупуване на Услуга, предоставяна в обекта на Доставчика;
5.    Услуга – услуги, свързани с ползването на фитнес, спортни зали, басейн и релакс център, предлагани в обекта на Доставчика, в т.ч. такива по избран от Потребителя Абонаментен план;
6.    Абонаментен план  – различни възможности за това какво включва Услугата, срок за ползване, начини и срокове за плащане и др. специфични условия за ползване на Услугата, информация за които се предоставя на място в обекта на Доставчика;
7.    Обект на доставчика – NV Tower, гр. София, бул. Д-р Г.М.Димитров № 59, ет.2, NV Sports & RELAX;
8.    Предплатена услуга – Услуга, платена предварително за целия срок на ползването й, според предлаганите от Доставчика абонаментни планове;
9.    Персонална карта – персонална карта, физически носител, предоставяща информация за заплатената от Потребителя услуга.
10.    Директен дебит – периодично автоматично плащане от Потребителя по заявка на Доставчика към „Първа инвестиционна банка“ АД за изтегляне на суми съобразно дадената от Потребителя с Поръчката оторизация (съгласие) за периодични абонаментни вноски по избран Абонаментен план.

II.    ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА
11.    Наименование на Доставчика: „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н „Студентски“, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 57, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205313499, електронна поща: sports_spa@nvtower.com, тел.: 0885 590 108

III.    ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.    При посещение на обекта на Доставчика на услуга или посредством други комуникационни канали, търговски представители и/или партньорски мрежи, Потребителят предоставя на Доставчика лични дании (три имена, ЕГН/ЛНЧ, документ за самоличност, електронна поща и/или телефон за връзка, банкова сметка/карта) за целите на сключване на този Договор за предоставяне на услуга при Общи условия. 
13.    В случай че Потребителят е непълнолетно лице е необходимо съгласието на негов родител/настойник за извършване на регистрация и съответно сключване на настоящия договор за предоставяне на услуги при Общи условия, като се прилагат условията на Правилник за вътрешния ред в обекта на Доставчика от непълнолетни.
14.    В случай че Потребителят е малолетно лице, настоящият Договор за предоставяне на услуги при Общи условия се сключва с неговия родител/настойник, като се прилагат условията на Правилник за вътрешния ред в обекта на Доставчика от малолетни.
15.    При регистрация и при последващо актуализиране, Потребителят, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

IV.    ПРЕДМЕТ
16.    С тези Общи условия се регламентират отношенията между Доставчика на услуга и Потребителя във връзка с предоставянето на Услугата на Потребителя в обекта на Доставчика. Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата при условията на еднократно посещение или Абонаментен план от обявените на страницата на Доставчика в интернет, както и на информационни табели в обекта на предоставянето на Услугата.
17.    Със заплащане на цената за еднократно посещение или предоставяне на данните си за регистрация при Поръчка и избор на Абонаментен план е налице сключване на настоящия Договор при Общи условия, с което Потребителят изрично декларира, че е запознат и се съгласява с тези Общи условия, Политиката за поверителност и Правилника за вътрешния ред в обекта на Доставчика. 
18.    Настоящите Общи условия са достъпни на адрес в интернет nvsportbg.com, заедно с всички изменения и допълнения към тях, като неразделна част от тях е всяка заявена от Потребителя и потвърдена (приета) от Доставчика Поръчка за определена Услуга, предлагана в обекта на Доставчика.

V.    ПОРЪЧКА. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
19.    Поръчка за предоставяне на Услугата може да бъде направена на място, в обекта на Доставчика, на хартиен носител, посредством електронно подписан формуляр, както и по други, осигурени от Доставчика канали за комуникация, в т.ч. електронен магазин, търговски представители и/или партньорска мрежа.
20.    Доставчикът има право да променя асортимента от абонаментни планове, условията и цените на предлаганите в обекта Услуги, които промени не засягат вече регистрирани и приети от Доставчика поръчки на Потребители, които се изпълняват за срока и при другите условия, валидни към датата на приемане на съответната поръчка. Доставчикът не гарантира, че след изпълнение на съответната Услуга, Потребителят ще може да я закупи при същите условия.
21.    При приемане на поръчка, Доставчикът регистрира това в електронната система на обекта, за което предоставя на Потребителя Персонална карта, осигуряваща му достъп до обекта за срока на Предплатената услуга.

VI.    ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
22.    Доставчикът предоставя Услугата срещу заплащане на цена, дължима от Потребителя за еднократно ползване на Услугата или съгласно избрания от него Абонаментен план за Услугата.
23.    Потребителят предплаща цената на Услугата при еднократно ползване при влизане в обекта на Доставчика, а в случаите на избран Абонаментен план – авансово за целият срок на предоставяне на Услугата според условията на избрания от Потребителя план. 
24.    Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата или съответно Абонаментния план за Услугата. В случаите, в които в Потребителят е избрал и се е съгласил с условията на автоматично периодично авансово предплащане (наричано по-долу „Директен дебит“) Доставчикът само проверява в електронната система на обекта относно наличието на предплащане.
25.    Услугите, освен тези, за които е предвидена възможност само за Директен дебит, могат да бъдат заплащани в брой и/или с банкова карта в обекта на Доставчика.
26.    При закупуване на Услуга по Абонаментен план с продължителност над 1 (един) месец Потребителят предплаща Услугата за целия период на Абонаментния план или предоставя изрично съгласието си за извършване на Директен дебит в полза на Доставчика по посочена от Потребителя банкова сметка. Директният дебит се реализира чрез автоматично изтегляне от страна на Доставчика на съответната месечна абонаментна вноска за ползване на Услугата – по начина, на датите, за периодите и съгласно другите условия, описани в Абонаментния план.
27.    При избор на Директен дебит съгласно този раздел, като начин на заплащане на своя Абонаментен план, съответният Потребител дава съгласието си всяка месечна абонаментна вноска да бъде заявявана за изтегляне от банковата му сметка/карта директно от Доставчика, без необходимост за изричното оторизиране на всяко отделно плащане от страна на Потребителя за срока на Абонаментния план.
28.    Периодичното плащане е авансово (предплаща се всеки следващ месец за ползване на Услугата) и всяка месечна абонаментна вноска винаги е с еднаква фиксирана стойност, изрично приета от Потребителя с направената Поръчка. Сумата на първото плащане може да бъде различна (на база на фиксираната цена за цял месец, пропорционално на оставащите дни до изтичане на календарния месец на заявяване на Поръчката), когато Абонаментния план е фиксиран към календарен месец/година, а размерът се посочва от Доставчика на Потребителя като крайна стойност преди заплащането ѝ.
29.    Потребителят има право да предоставя данни единствено на банкова карта, издадена на негово име и/или родител/настойник, като служителите на Доставчика са упълномощени да изискват предоставяне на документ за самоличност за удостоверяване на изпълнението на това условие и проверяват дали валидността на представената от Потрабителя карта покрива срокът на избрания от него Абонаментен план.
30.    Регистрираните картови данни се съхраняват в криптиран (защитен) вид в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД. Доставчикът или трети страни нямат достъп до тях в нито един момент.
31.    На определено число на всеки месец Доставчикът отправя заявка към „Първа инвестиционна банка“ АД за изтегляне на сумите в съгласувания с Потребителя размер и съобразно дадената от Потребителя с Поръчката оторизация (съгласие) за следващата месечна абонаментна вноска, отнасяща се за периода на целия следващ календарен месец (от първо до последно число).
32.    В случай на открадната банкова карта, посочените данни на картата могат да бъдат променяни от Потребителя чрез въвеждането на актуализираните данни в системата на „Първа инвестиционна банка” АД по ред, идентичен с този на първоначална регистрация, описан по-горе. Потребителят следва да уведоми писмено Доставчика за извършената актуализация на банковите му данни по електронна поща sports_spa@nvtower.com 
33.    В случай, че заявката за изтегляне на сума не може да бъде изпълнена по причини, зависещи от Потребителя, Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услугата и отказа за последващо предоставяне на този тип Абонамент при същите условия. Доставчикът уведомява Потребителя по електронна поща или телефон за невъзможността да извърши Директен дебит. Потребителят има право да продължи да използва услугите на Доставчика до изтичане на предплатения от него абонаментен период. След изтичането на 3 календарни дни, считано от датата на неуспешен Директен дебит, Доставчикът ще направи повторен опит за заявка за изтегляне на дължимата от Потребителя сума. Ако и в този случай заявеното плащането е неуспешно, Доставчикът отново ще уведоми Потребителя по същия начин, който ще има възможност да отстрани причините за невъзможността (чрез въвеждане на данните на новоиздадена банкова карта, чрез захранване на сметка и др.) в срок от още 7 календарни дни. В случай, че и след този 7-дневен период заявеното от Доставчика плащане отново не може да бъде осъществено при трети опит за Директен дебит, Доставчикът има право по своя преценка и без да дава нов допълнителен срок за плащане, да уведоми Потребителя, че разваля Договора за предоставяне на услуги при Общи условия по избрания Абонаментен план по вина на Потребителя.
34.    Доставчикът не носи отговорност за невъзможността за предоставяне на този тип абонамент, ако банката-издател на банковата карта на Потребителя не разрешава (изначално или впоследствие) Директен дебит, както и във всякакви други случаи, независещи пряко от и/или които са извън контрола на Доставчика.
35.    В случай, че Потребителят е избрал опция за месечни плащания по банков път, последният се задължава да погасява месечните си вноски за срока на Абонаметния план, съгласно договореното в регистрационната форма – брой вноски, размер и падеж. С подписване на настоящия договор, Потребителят се задължава да извършва всички плащания по-горе по банкова сметка.
36.    Платени суми по Абонаментен план не подлежат на възстановяване, независимо от използването на Услугата.

VII.    УСЛОВИЯ ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА 
37.    Условията за ползване на Услугата по Абонаментен план се прилагат съответно към еднократното ползване, съобразено със специфичната продължителност на предоставяне на Услугата, а именно еднократно в рамките на подневното работно време на обекта на Доставчика.
38.    За еднократното ползването на Услугата е задължително Потребителят да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на Услугата в NV Sport & Relax, Политиката за поверителност и Правилника за вътрешен ред.

VIII.    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО АБОНАМЕНТЕН ПЛАН
39.    Всеки Потребител може да закупи Услуги по избран от него Абонаментен план, като Услугите се предоставят от Доставчика съгласно настоящите Общи условия и условията на избраната Услуга и/или Абонаментен план.
40.    Спрямо заявената дата за начало на ползване на Услугата по Абонаментен план тя може да има различна продължителност, определена от Доставчика на услугата в публикуваните на интернет страницата му и обявени на достъпно място в обекта му условия и/или Абонаментен план, като предоставянето стартира от дата, избрана от Потребителя, когато е допустимо според условията на Абонаметния план. Срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. 
41.    След изтичането на фиксирания срок, за който са били успешно заплатени всички дължими месечни абонаментни вноски, сключеният между Доставчика и Потребителя Договор за предоставяне на услуги по Абонаментен план се прекратява.

IX.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
42.    Потребителят има право да ползва съоръженията на Доставчика за срокът на избраната от него Услуга или Абонаментен план, считано от датата на стартиране на Услугата в рамките на обявеното работно време на обекта на Доставчика.
43.    Потребителят е длъжен да се увери, че използва правилно и по предназначение уредите и/или оборудването на Доставчика, включително техните настройки или скорост. В случай на съмнение за правилното използване на оборудването, Потребителят се задължава да се консултира със служител на Доставчика.
44.    Потребителят се съгласява изрично Доставчикът да обработва личните му данни самостоятелно, включително да разкрива и да предоставя личните данни на други трети лица, но само за целите предвидени в действащото законодателство.
45.    Потребителят има право да ползва закупената от него Услуга само лично като декларира, че е запознат и ще спазва Правилника за вътрешния ред в обекта на Доставчика. 
46.    Потребителят се задългжава да се въздържа от всякакво агресивно поведение или опасни актове на вандализъм в обекта и/или спрямо служители на Доставчика.
47.    В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Потребителят е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
48.    Потребителят няма право да предоставя издадената му персонална карта на трети лица. В случай че Потребителят изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Доставчика за това, за да бъде деактивирана и да му бъде издадена нова срещу съответна такса по ценоразпис на Доставчика.
49.    Всички закупени услуги са асоциирани с Персоналната карта на Потребителя и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване. Потребителят няма право едностранно да се откаже от закупена  Предплатена услуга преди изтичане на уговорения срок за предоставянето й, освен при виновно неизпълнение на задълженията на Доставчика.
50.    Когато Абонаментен план предвижда такава възможност, Потребителят има право с писмено уведомление, изпратено на адресите за комуникация по този Договор, да поиска от Доставчика и получи спиране (“замразяване“) на ползването на Услугата за период от време съгласно условията на  плана.
51.    С регистрацията и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласието си да получава от Доставчика месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с Услугата съобщения.

X.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
52.    Доставчикът се задължава да предоставя на Потребителя достъп за ползване до обекта в съответствие с избраната от нега Услуга при условията и за срока на заявения Абонаментен план, в рамките на обявеното от Доставчика работно време на обекта. 
53.    Доставчикът се задължава да поддържа в добро състояние и изправност спортните уреди и оборудването в обекта.
54.    Доставчикът по своя преценка има право да затвори някои от помещенията в обекта си поради необходимост от поддръжка, обновяване, ремонтни дейности и други подобни. В този случай Доставчикът се задължава да удължи съответно действието на заявени и Предплатени услуги по Договора с времетраенето на въведеното ограничение.
55.    В случай на възникнала пълна невъзможност за предоставяне на заявени и предплатени от Потребителя услуги, Доставчикът уведомява Потребителя за това във възможно най-кратък срок последством предоставените от последния данни за комуникация. В случай, че Потребителят не избере поръчката му да бъде променена, Потребителят може да се откаже от предоставяне на Услугата по Договора. В този случай Доставичък възстановява предплатена от Потребителя Услуга в размер пропорционален на неизползвания остатък.
56.    Доставчикът има правото да променя графика и периодичността на групови занимания, да увеличава и намалява техния брой и вид с уведомление до Потребителя.
57.    В случай на просрочено плащане на дължими вноски по избран от Потребителя Абонаментен план, Доставчикът има право да ограничи изцяло достъпа на Потребителя до обекта на Доставчика, без допълнително известяване.
58.    Доставчикът възстановява на Потребителя всички неоснователно получени от Потребителя суми, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е възникнало основанието за възстановяване. Сумите се възстановяват посредством същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция.
59.    Доставчикът има право да използва получени от своите Потребители коментари и препоръки за развитие на Услугата по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това на Потребителите.

XI.    ПРЕКРАТЯВАНЕ
60.    Този Договор за предоставяне на услуги при Общи условия се прекратява:
a)    по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
b)    едностранно от Потребителя с 1-месечно писмено предизвестие по отношение на избран от него Абонаментен план за период, надвишаващ периода на предизвестието. Всички вече предплатени суми не се възстановяват. Потребителят може да използва Услугата до изтичане на предизвестието.
c)    Едностранно и без предизвестие от Доставчика в случаите на нарушение на Правилника за вътрешния ред в обекта на Доставчика от страна на Потребителя;
d)    при разваляне на Договора за предоставяне на услуги при Общи условия на основание различно от буква с) от настоящия, от изправната страна по реда на Закона за задълженията и договорите със 7-дневно писмено предизвестие.

XII.    ОТГОВОРНОСТ
61.    Потребителят носи отговорност за вреди, причинени на вещи, които са собственост на Доставчика.
62.    При разваляне на по вина на някоя от страните, страната, по чиято вина е развален Договора, дължи на изправната страна неустойка в размер на една месечна вноска по избрания от Потребителя Абонаментен план. 
63.    Когато Договор за предоставяне на Услуга с Доставчика е прекратен по вина на Потребителя поради нарушение на Правилника за вътрешния ред, Доставчикът има право да му откаже последващо предоставяне на Услуга в обекта си.

XIII.    ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
64.    Доставчикът има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия, като в този случай публикува изменените Общи условия на следния електронен адрес: nvsportbg.com и уведомява Потребителите, с които има сключени Договори по електронна поща.
65.    Потребителя има право да възрази по така направените изменения/допълнения в 14-дневен срок от получаване/публикуване на Общите условия.
66.    При липса на изрично писмено (включително изпратено по електронна поща на адреса на Доставчика) възражение от Потребителя в предоставения срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните от датата на публикуването/получаването им.
67.    Изменение/допълнение в настоящите Общи условия не може да засяга отношенията между Доставчика и Потребителя относно валидно заявени, приети и Предплатени услуги по Абонаментен план към датата на изменението/допълнението. В този случай Общите условия се прилагат между страните в новата им редакция спряво новозявени Абонаментни планове и Услуги.

XIV.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
68.    Размяната на електронни съобщения между Доставчика и Потребителя на посочените от тях електронни адреси ще се счита за писмена форма на комуникация по този Договор за предоставяне на услуги при Общи условия.
69.    Ако Доставчикът не успее да реализира своите права по всяко време и поради каквато и да е причина, това няма да се тълкува като отказ от правата му. 
70.    Доставчикът може едностранно да прехвърля на трето лице всички свои права и задължения, произтичащи от този Договор. При прехвърлянето Доставчикът осигурява необходимите гаранции за запазване на качеството на предоставяните на Потребителя услуги до изтичане на заявени и Предплатени Услуги, съответно Абонаментен план. Доставчикът уведомява Потребителя за извършеното прехвърляне по подходящ начин, като за такова се счита и: публикация на интернет страницата: nvsportbg.com, като посочва датата на публикацията, датата, на която ще влезе в сила промяната, по силата на която ще бъдат прехвърлени правата и задълженията на Доставчика, както и достатъчно данни за новия оператор, като например – фирма, седалище, ЕИК, адреси на търговските обекти, интернет адрес и телефон за връзка. 
71.    Адресираните до Доставчика предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от Доставчика не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.
72.    Предоставянето на лични данни на Потребителя на третото лице се извършва съобразно националното и европейското законодателство и съгласно Политиката за поверителност на личните данни на Доставчика и даденото съгласие от Потребителя.
73.    За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.
74.    Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.
75.    Тези Общи условия са одобрени и влизат в сила от 01.04.2022 г. 

NV Tower
NV Tower
NV SPORT & RELAXбул. Г. М. Димитров 59, ет. 2, София 1700, България

Работно време:
Делнични дни - 08:00 - 21:00 часа
Уикенди - 09:00 - 20:00 часа

 
© NV Tower. Всички права запазени.
  Фитнес център
Басейн и Релакс
Реформър и X Body
Групови занимания
Цени
Контакти

График групови занимания
Вход

  BG EN